NYCE Closing 4th June 2021

NYCE Closing 4th June 2021
  • 06 June 2021

NYCE Closing 4th June 2021


Jul85.80+1.59
Oct85.93+0.75
Dec85.88+0.84
>KCA:12,300-Unch
>A-Index:91.70-0.50
>CC Index:15,930+78
>Shankar6:49,000-00